Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

Internetový obchod

provozuje Romana Pelikánová (dále jen "Prodávající"), Severovýchod 472/2, 789 01 Zábřeh, IČ 461 00 865 - Neplátce DPH .

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1.4.1993

č.j.:  2011/872ŽÚ-MUZB (Obecní živnostenský úřad Zábřeh)

a je určen pro koncové spotřebitele a maloobchodní partnery. Objednávky realizujeme na území České republiky a Slovenska. Pro jednotlivé skupiny odběratelů poskytujeme odlišné cenové a platební podmínky. Zákazníci (dále jen "Kupujicí") mohou být fyzické osoby, organizace, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo koncesní listiny či právnické osoby.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

1. Balné a dopravné:

balné neúčtujeme. Cena dopravy je odvislá od druhu použité dopravy a výše nákupu. Při nákupu nad 3 000,- Kč v České republice je doprava zdarma.

2. Dostupnost zboží:

doba expedice od přijetí objednávky je 14 dní. Není však vyjímkou expedice ještě v den přijetí objednávky pokud je objednané zboží skladem. Stejné termíny platí při Osobním odběru zboží - budeme Vás informovat, kdy si lze zboží vyzvednout.

Vaši objednávku přijmeme bezprostředně po jejím potvrzení. Pokud objednávku provedete v noci či o víkendu, zaregistrujeme ji následující pracovní den ráno. Pokud Vámi požadované zboží není na skladě, spojí se s Vámi náš prodejce ještě v týž den, kdy jsme obdrželi objednávku a navrhne náhradní možné řešení (buď Vám sdělí nový termín expedice nebo objednávku na Vaši žádost změní nebo stornuje).

3. Storno objednávky:

objednávku může stornovat na Vaši žádost obchodník ( tel: 603 872 301 ). Objednávku lze stornovat do 24 hodin od objednání.

4 Doručení zboží:

V současné době máte možnost doručení zboží následujícími způsoby:

 • osobní odběr - pouze platba předem na účet
 • poštou - platba předem na účet nebo platba kartou při objednání
 • DPD - platba předem na účet nebo platba kartou při objednání
 • zásilkovna

5. Platební podmínky:

v současné době máte možnost provést úhradu zboží následujícími způsoby:

Česká republika

 • dobírka - ( dočasně pozastaveno )
 • hotově
 • přes účet - platba dopředu v CZK. Po připsání částky na účet odešleme zboží.
 • platba kartou při objednání

Slovensko

 • předem na účet nebo platba kartou při objednání

U většího množství kusů, zvláště pak u zboží na zakázku či jakkoliv perzonalizované, můžeme požadovat zálohovou platbu případně platbu předem.

6. Odstoupení od smlouvy

Dodržujeme zásadu „Záruka vrácení peněz”, která by měla zvýšit Vaši důvěru v nakupování v našem internetovém obchodě. Ta platí pro všechny koncové zákazníky.

V souladu se zákonem č. 89/2012 ze dne 3. února 2012 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodejce vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce nabízí, vrátí prodejce kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího nakládat se zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Podmínky pro vrácení kupní ceny:

 1. Zboží musí být naprosto nepoužité, nepoškozené, schopné dalšího prodeje.
 2. Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství.
 3. Zásilku je třeba odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení zboží.
 4. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou nebo libovolnou přepravní službou. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Při zaslání dobírkou nebude tato přijata!
 5. Vrácené zboží zasílejte výhradně na adresu: Romana Pelikánová, Československé armády 1, 789 01 Zábřeh

7. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

8. Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Toto ustanovení se nepoužije :

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 1. výměnu za nové zboží,
 2. dodání chybějící věci,
 3. bezplatnou opravu zboží,
 4. přiměřenou slevu z kupní ceny,
 5. odstoupit od smlouvy,.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Právo z vady je možné uplatnit na provozovně osobním předáním nebo zasláním vadného zboží na její adresu : 

Romana Pelikánová
Československé armády 1
789 01 Zábřeh

9. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi, číslem objednávky). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání zboží prodávajícímu nebo doručení do místa určeného k reklamaci. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci kupujícího, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 Reklamace se vyřizují výhradně v prodejně firmy ( kde zákazník zboží zakoupil ) nikoliv u zákazníka. Výjimku tvoří speciální obchodní případy, u kterých je smluvně zajišťován servisní zásah v místě instalace zařízení. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu pobočky. Nepřijímáme zásilky zaslané na dobírku ! Zboží musí být v úplném stavu včetně příslušenství. Reklamace budou uznány pouze v případě, že je specifikovaná konkrétní závada. Testovány budou jen funkce uvedené v popisu závady.

10. Doručování písemností

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu eshop@pelisport.cz
Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

11. Ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše soukromí: zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím. Bližší informace publikujeme v tomto dokumentu. Jsme registrovaným správcem osobních údajů (číslo registrace u ÚOOÚ je 00065852 ) a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Námi spravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Údaje o Vašich objednávkách: během doby Vašeho užívání internetového obchodu shromažďujeme informace o Vašich objednávkách, které jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací apod. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám.

Prohlášení: naše firma si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní data před zneužitím. Informace o Vás shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby pro Vás. Vaše osobní data považujeme za důvěrná. Naše firma neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

Váš souhlas: používáním internetového obchodu a užíváním jeho služeb souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou publikována v tomto dokumentu.

Při jakémkoliv kontaktu přes náš obchod jste zařazeni do databáze, která je využívána pro zasílání novinek, slev a dalších důležitých obchodních infomací. Pokud nechcete být do databáze zařazeni, případně chcete být vyřazeni dodatečně, kontaktujte nás na tel: 603 872 301, nebo emailem.

12. ADR – Alternative Dispute Resolution

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web:adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.8.2021.